ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ยูทูปชาลแนล และไอจี โดยค้นหาคำว่าโรงเรียนจ่านกร้อง หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง
หน้าแรกข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > โรงเรียนจ่านกร้องรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ?...
     
 
   โรงเรียนจ่านกร้องรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

                                                                        

ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง

เรื่อง  รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

.......................................................

 

                 ด้วยโรงเรียนจ่านกร้อง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๙  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  จำนวน  ๑  อัตรา  ดังนั้น  อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนมาก  ที่  ศธ  ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  ๒๙/๒๕๔๖ 
สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๗    และหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๙  ที่  ศธ  ๐๔๒๖๙/๔๔๐๑  ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  ดังนี้

                 ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                            
๑.๑  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  ปฏิบัติงาน  ณ  โรงเรียนจ่านกร้อง  จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
และเงินประกันสังคมร้อยละ  ๕  ของเงินเดือน
                 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้
                             ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                             ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี  (ทุกสาขาวิชา)  ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
                             ๒.๓  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยโรค  พ.ศ.  ๒๕๔๙
                             ๒.๔  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่โทษ  สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 

 


 

                             ๒.๕  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

                             ๒.๖  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช
                 ๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
                            
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  โรงเรียนจ่านกร้อง  ตั้งแต่วันที่  ๒๓ – ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.

                 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
                            
๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรและใบรายผลการศึกษา              จำนวน  ๑  ฉบับ
                             ๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                           จำนวน  ๑  ฉบับ
                             ๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน                                        จำนวน  ๑  ฉบับ
                             ๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)                    จำนวน  ๑  ฉบับ
                             ๔.๕  รูปถ่าย  ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน)         จำนวน  ๒  รูป
                             ๔.๖  ใบรับรองแพทย์                                            จำนวน  ๑  ฉบับ

                 ๕.  การยื่นใบสมัคร

                             ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

                             ๕.๒  ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

                 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน  วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๖.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนจ่านกร้อง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

                 ๗.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

                             หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  โครงการคืนครูให้นักเรียน  ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งความรู้  และการสอบสัมภาษณ์

                 ๘.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก

                             โรงเรียนจ่านกร้อง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๙  จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  (ทั้งนี้ตารางการสอบอาจยืดหยุ่นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา)  ในวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗  สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนจ่านกร้อง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ตามกำหนดการสอบในตาราง  ดังต่อไปนี้

 

 

 

วัน  เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐  น.

ภาค ก   สอบข้อเขียน

ความรู้ความสามารถทั่วไป

   -  ความรอบรู้

   -  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

๕๐

 

๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป

ภาค ข   สอบสัมภาษณ์

๕๐

 

 

                 ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

                             ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน 
การสัมภาษณ์ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค  ให้ดูคะแนนข้อเขียน  ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก

                 ๑๐.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

                             โรงเรียนจ่านกร้อง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๖.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนจ่านกร้อง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  และเว็บไซต์ของโรงเรียนจ่านกร้อง  โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  เป็นเวลา  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

                 ๑๑.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว

                             ๑๑.๑  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก  ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง  จำนวน  ๑  อัตรา  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่  ๑ 
ให้มารายงานตัว  ณ  โรงเรียนจ่านกร้อง  ในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป

                             ๑๑.๒  การเรียกตัวครั้งต่อไป  หากมีตำแหน่งว่าง  โรงเรียนจ่านกร้อง  จะเรียกตัว  เรียงลำดับที่โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร  ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน

                 ๑๒.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

                             ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑  จะต้องมาทำสัญญาจ้าง  ณ  โรงเรียนจ่านกร้อง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ภายในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  พร้อมปฏิบัติงานทันที  และทางโรงเรียนจะได้จัดทำสัญญาจ้างต่อไป

 

 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗

                                                         

(นายช่วยชาติ  ตันตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง

 

 
 
วันที่ : 2014-09-25 10:08:48
ผู้เขียน : จักรวาล ภู่อำ