เอกสารประกอบการเรียนการสอน

กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

หลักสูตร เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
 

 

 

 


ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  วิชา  การเดินทางสำรวจ

 

นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนจ่านกร้อง

 

 

อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1        

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

 

                เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง  เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ที่เลือกเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน  ทำให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง โดยใช้ระบบหมู่และแก้ปัญหาเรื่องของเวลา

ในการปฏิบัติกิจกรรมที่มีเหลืออยู่น้อย  เนื่องจากต้องใช้เวลาไปบ้างในพิธีเปิด-ปิดประชุมกอง

(ตามวิธีการของลูกเสือ)  เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ได้แสดงออกถึงการเคารพต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และเป็นการฝึกตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  อดทน  ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน

    เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวงเล่มนี้  จัดทำขึ้นโดยยึดข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการปกครอง  หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528  และแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น  7  หน่วยการเรียนรู้  โดยบรรจุหน่วยการเรียนรู้ละ  1  เล่ม  กำหนดให้เรียนในภาคเรียนที่  1

     เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้  เป็นเล่มที่ 6  หน่วยการเรียนรู้ที่  6  วิชา  การเดินทางสำรวจ  แบ่งเนื้อหาออกเป็น  2  ตอน  ใช้เวลาศึกษาตอนละ  1  ชั่วโมง 

     ตอนที่ 1  เรื่อง  การวางแผนและบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมในการเดินทางสำรวจ

     ตอนที่ 2  เรื่อง  การฝึกอบรมก่อนการเดินทางสำรวจ

     ข้าพเจ้าหวังว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารีที่นำไปใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำชี้แนะแนวทาง  สนับสนุนส่งเสริม

 

 

 

 

                                                                                                                นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง

                                                                                                                   โรงเรียนจ่านกร้อง

 

 

 

 

สารบัญ

         เรื่อง

หน้า

 

คำนำ..............................................................................................................................

สารบัญ...........................................................................................................................

คำชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน.........................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้เอกสารประกอบการเรียนการสอน.............................................

แบบทดสอบก่อนเรียน...................................................................................................

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน...........................................................................................

เนื้อหาตามหลักสูตรฯ  ตอนที่ 1  เรื่อง  การวางแผนและบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม

                                                              ในการเดินทางสำรวจ.......................................

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ        ตอนที่ 1  เรื่อง  การวางแผนและบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม

                                                             ในการเดินทางสำรวจ........................................ เนื้อหาตามหลักสูตรฯ  ตอนที่ 2  เรื่อง  การฝึกอบรมก่อนการเดินทางสำรวจ................

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ        ตอนที่ 2  เรื่อง  การฝึกอบรมก่อนการเดินทางสำรวจ................

แบบทดสอบหลังเรียน...................................................................................................

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน...........................................................................................

บรรณานุกรม..................................................................................................................

ภาคผนวก.......................................................................................................................

(1)

(2)

1

3

4

7

 

8

 

12

14

24

28

31

32

32

 

 

การเปิด-ปิดประชุมกอง ครั้งที่ 15  เรื่อง  การวางแผนและบันทึกการปฏิบัติ

                                                                 กิจกรรมในการเดินทางสำรวจ………

การเปิด-ปิดประชุมกอง ครั้งที่ 16  เรื่อง  การฝึกอบรมก่อนการเดินทางสำรวจ...

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน................................................................

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน................................................................

ตารางบันทึกผล(คะแนน)การทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน........................

ตารางบันทึกผลคะแนนกิจกรรมฝึกปฏิบัติ..........................................................

 

34

38

42

43

44

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำสั่ง  ให้ลูกเสือ-เนตรนารี เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว  แล้วทำเครื่องหมาย

            กากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ  (คะแนนเต็ม  15  คะแนน)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำชี้แจง  1.  คะแนนกิจกรรมฝึกปฏิบัติ  เรื่อง การวางแผนและบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมใน              

                    การเดินทางสำรวจ  20  คะแนน

               2.  ให้นายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีประชุมสมาชิกภายในหมู่  เพื่อวางแผนการเดินทางสำรวจ

                     ตามเกณฑ์ของหลักสูตรลูกเสือหลวง  แล้วบันทึกข้อมูลลงในหัวข้อที่กำหนดไว้ข้างล่าง   

                     ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตารางบันทึกผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำชี้แจง  1.  คะแนนกิจกรรมฝึกปฏิบัติ  เรื่อง  การฝึกอบรมก่อนการเดินทางสำรวจ  20  คะแนน                     

               2.  ให้นายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีประชุมสมาชิกภายในหมู่  เพื่อวางแผนการปฏิบัติร่วมกัน

                    โดยปฏิบัติกิจกรรมตามหัวข้อที่กำหนดไว้  พร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำสั่ง  ให้ลูกเสือ-เนตรนารี เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว  แล้วทำเครื่องหมาย

            กากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ  (คะแนนเต็ม  15  คะแนน)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-----------------

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


บรรณานุกรม

 

กรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือครูผู้สอนวิชาลูกเสือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  กรุงเทพฯ:

                ไทยวัฒนาพานิช,  2528.

กองการลูกเสือ กรมพลศึกษา สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรม     ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาแผนที่–เข็มทิศ.  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว,  2539. 

กวี  พันธ์มีเชาวน์  และคณะ.  เกมลูกเสือ- เนตรนารี  335  เกม.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ:    

                 องค์การค้าคุรุสภา,  2543.                

คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรม  สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ. 

                กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,   

                2541.

ดาลัด  แก้ววิเชียร.  ชุดวิชาชาวค่าย.  กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา,  2546. 

บุญส่ง  เอี่ยมละออ.  วิชาลูกเสือ–เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  กรุงเทพฯ:  ไทยวัฒนาพานิช, 

                2528. 

มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  พิมพ์ครั้งที่ 13.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์,  ม.ป.ป. 

วายุ  พยัคฆันตร์  ถานันดร  สุวรรณรัตน์.  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.                        

              กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ประสานมิตร,  ม.ป.ป. 

สันต์  ยุวยุทธ, ว่าที่ ร.ท.  เพลงลูกเสือ 4 ประเภท.  กรุงเทพฯ:  องค์การค้าคุรุสภา,  2543. 

อำนาจ  เจริญศิลป์.  นิทานรอบกองไฟ.  พิมพ์ครั้งที่ 10.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งแสง,  2547. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------