- :::เผยแผ่ผลงานครูจ่านกร้อง:::
เว็บไซต์โรงเรียนจ่านกร้อง งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคลากร งานบริหารทั่วไป งานกิจกรรมและชุมชน งานปกครองนักเรียน
ผลงานการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเผยแผ่บนอินเตอร์เน็ต
ผลงานคุณครูยุคใหม่
ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
คุณครูวลีรัตน์ วงศ์สุทธิ์
เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูป
งานภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณครูศิริวรรณ สุระยศ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอง
วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
คุณครูการะเกต เอื้ออริยกุล
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พระพุทธศาสนาชั้นม.4

คุณครูวิไลลักษณ์ ณ เชียงใหม่
เว็บไซต์วิชาสังคมศึกษา
เรื่องพระพุทธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คุณครูเอื้อมพร พิรุณ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง อิเหนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณครูเพ็ญศรี รอดเกิด
รายงานการใช้ชุดการสอน
กิจกรรมกาเรียนรู้ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณครธัญลักษณ์ เพ็ชรเอม
รายงานการใช้ชุดการสอน
กิจกรรมกาเรียนรู้ยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณครูสุขุมาลย์ ธำรงโชติ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน
เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณครูปภาวดี แสงศิริ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คุณครูสุรีวรรณ เกษน้อย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ประสาท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คุณครูเรวัติ     เพ็ชรเอม
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ
กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3


สถิติผู้เข้าชม

Term Paper Help
Term Paper


คุณครูบุญเหลือ สุวรรณพิทักษ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
คุณครูเรวัติ เพ็ชรเอม
รายงานการใช้ชุดการสอน
วิชากิจกรรมุวกาชาดและยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณครูปกรณ์ เกษน้อย
รายงานการใช้ชุดการสอน
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (ส 40211)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คุณครูระวีวรรณ เกษน้อย
เอกสารประกอบการสอนเล่มที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่อง สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่

คุณครูรัชนี จันทโสภณโน
รายวิชาเคมีเพิ่ม 1 (ว 40221)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชุดที่ 2 เรื่องมวลโมเลกุล


คุณครูสิริพร จวนอาจ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศื่อสาร
รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษ 7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คุณครูกาญจนา คำคูณศรี
แบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์
เรื่องคลื่นและสมบัติของคลื่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คุณครูสุขวัฒน์ สุขทั่ง
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
รายวิชาเครื่องหมายลูกเสือหลวง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณครูดารณี ธีระแนว
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
และเขียนตอบคำถามภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คุณครูธนารัตน์ หาญชเล
รายงานการประเมินโครงการ ค่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนจ่านกร้อง
ปีการศึกษา 2549-2550
ผู้ประเมิน นางธนารัตน์ หาญชเล    ครูชำนาญการ

คุณครูนงนุช ยาคล้ายเอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา ง 30227 อาหารว่าง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1
ครู ชำนาญการ
โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทร.055-245743
ผู้ Upload : krairit4711@gmail.com