ครูผู้นำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ-สกุล
: นางวลีรัตน์   วงศ์สุทธิ์
ตำแหน่ง
: ครู คศ. 2
หน่วยงาน
: โรงเรียนจ่านกร้อง
ตำบล
: ในเมือง
อำเภอ
: เมือง
จังหวัด
: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์
: 65000
โทรศัพท์สำนักงาน
: -
โทรศัพท์มือถือ
: 08-9703-5234
โทรศัพท์บ้านพัก
: -
     

ครูผู้นำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อ-สกุล
: นายถวิล   นาคสุทธิ์
ตำแหน่ง
: ครู คศ. 2
หน่วยงาน
: โรงเรียนจ่านกร้อง
ตำบล
: ในเมือง
อำเภอ
: เมือง
จังหวัด
: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์
: 65000
โทรศัพท์สำนักงาน
: -
โทรศัพท์มือถือ
: 08-9640-7578
โทรศัพท์บ้านพัก
: -
     

ครูผู้นำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล
: นางเสาวลักษณ์   เตล็ดทอง
ตำแหน่ง
: ครู คศ. 3
หน่วยงาน
: โรงเรียนจ่านกร้อง
ตำบล
: ในเมือง
อำเภอ
: เมือง
จังหวัด
: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์
: 65000
โทรศัพท์สำนักงาน
: -
โทรศัพท์มือถือ
: 08-1596-2021
โทรศัพท์บ้านพัก
: -
     

ครูผู้นำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล
: นางปรัศณีญา   ปั้นทอง
ตำแหน่ง
: ครู คศ. 2
หน่วยงาน
: โรงเรียนจ่านกร้อง
ตำบล
: ในเมือง
อำเภอ
: เมือง
จังหวัด
: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์
: 65000
โทรศัพท์สำนักงาน
: -
โทรศัพท์มือถือ
: 08-1534-6945
โทรศัพท์บ้านพัก
: -
     

ครูผู้นำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล
: นางวิลาวัลย์   วัดประตูมอญ
ตำแหน่ง
: ครู คศ. 2
หน่วยงาน
: โรงเรียนจ่านกร้อง
ตำบล
: ในเมือง
อำเภอ
: เมือง
จังหวัด
: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์
: 65000
โทรศัพท์สำนักงาน
: -
โทรศัพท์มือถือ
: 08-5874-5345 , 08-5725-3506
โทรศัพท์บ้านพัก
: -
     

ครูผู้นำกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ-สกุล
: นางสาวจันทร์จิรา   สกุล ณ มรรคา
ตำแหน่ง
: ครู คศ. 2
หน่วยงาน
: โรงเรียนจ่านกร้อง
ตำบล
: ในเมือง
อำเภอ
: เมือง
จังหวัด
: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์
: 65000
โทรศัพท์สำนักงาน
: -
โทรศัพท์มือถือ
: 08-6925-4129
โทรศัพท์บ้านพัก
: -
     

ครูผู้นำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล
: นางทศพร   มูลหงษ์
ตำแหน่ง
: ครู คศ. 4
หน่วยงาน
: โรงเรียนจ่านกร้อง
ตำบล
: ในเมือง
อำเภอ
: เมือง
จังหวัด
: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์
: 65000
โทรศัพท์สำนักงาน
: -
โทรศัพท์มือถือ
: 08-1971-5961
โทรศัพท์บ้านพัก
: -
     

ครูผู้นำกลุ่มวิชาการ
ชื่อ-สกุล
: นายเกียรติคุณ   กังวาลวงศ์ไพศาล
ตำแหน่ง
: ครู คศ. 4
หน่วยงาน
: โรงเรียนจ่านกร้อง
ตำบล
: ในเมือง
อำเภอ
: เมือง
จังหวัด
: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์
: 65000
โทรศัพท์สำนักงาน
: -
โทรศัพท์มือถือ
: 08-9460-9619
โทรศัพท์บ้านพัก
: -
     

ครูผู้นำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อ-สกุล
: นางสาฑร   เดชพงษ์
ตำแหน่ง
: ครู คศ. 2
หน่วยงาน
: โรงเรียนจ่านกร้อง
ตำบล
: ในเมือง
อำเภอ
: เมือง
จังหวัด
: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์
: 65000
โทรศัพท์สำนักงาน
: -
โทรศัพท์มือถือ
: 08-1534-7601 , 08-1379-2411
โทรศัพท์บ้านพัก
: -
     

ครูผู้นำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ-สกุล
: นางสุพิณ   ชัยประสิทธิ์
ตำแหน่ง
: ครู คศ. 2
หน่วยงาน
: โรงเรียนจ่านกร้อง
ตำบล
: ในเมือง
อำเภอ
: เมือง
จังหวัด
: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์
: 65000
โทรศัพท์สำนักงาน
: -
โทรศัพท์มือถือ
: 08-9961-3478
โทรศัพท์บ้านพัก
: -