งานมหกรรม KM 4 ภูมิภาค ความรู้เรื่อง Knowledge Management แผนการจัดการความรู้ ( KM ) โรงเรียนจ่านกร้อง กลุ่มการจัดการความรู้ ( KM ) โรงเรียนจ่านกร้อง Blog ในการจัดการความรู้ ( KM ) ของโรงเรียนจ่านกร้อง รวม Blog JR
 
โรงเรียนจ่านกร้อง ในฐานะที่เป็นองค์การที่เป็นหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ก่อตั้งมานาน มีองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานของบุคลากร ทำใ้ห้เกิดความรู้ในกลุ่ม/ทีมงานมากขึ้นตามลำดับ มีผลงานหลากหลายเป็นที่ประจักษ์ แต่ทว่าความรู้ที่ได้มายังไม่มีการเผยแแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างทีมงานอื่นๆ สาเหตุอาจเนื่องมาจากวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชิวิต นิสัยของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรอีกทั้งวิธีคิดของคนซึ่งมักจะเก็บความรู้ไว้เฉพาะตนไม่แพร่งพรายให้ผู้อื่นรู้ ทว่าเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้ออกจากองค์กรไป ทำให้ความรู้ที่มีอยู่ติดกับตัวบุคคลได้สูญหายไปพร้อมกัยตนซึ่งเป็นความสูญเสียอย่างมหันต์ ขององค์กรซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับปรากฏการณ์ของโรงเรียนดังนั้ืน โรงเรียนจ่านกร้อง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำ "การจัดการความรู้" มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาความรู้ในโรเงรียน โดยการจัดทำโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนด้วยการจัดการความรู้" ขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อโรงเรียนจ่านกร้องได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5525-8420, 0-5524-2588 Fax. 0-5524-5743 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน(อัตโนมัติ) 0-5525-8420

40 ห้องประชาสัมพันธ์
11 ห้องธุรการ
13 ห้องผู้อำนวยการ
17 ห้องฝ่ายปกครอง
18 ห้องวัดผล
19 ห้องฝ่ายทะเบียน
20 ห้องฝ่ายวิชาการ
33 ห้องพักครูระดับชั้น ม.1
32 ห้องพักครูระดับชั้น ม.2
36 ห้องพักครูระดับชั้น ม.4
58 ห้องพักครูระดับชั้น ม.6
37 ห้องแนะแนว
39 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
41 ป้อมยาม