หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ผลงาน
ข้อมูลการติดต่อ
 
ปฏิทินกิจกรรม
21/05/2018
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา
 
 
 
   ประวัติ

 

ประวัติโครงการนักเรียนเรียนรวม

โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

                โครงการนักเรียนเรียนรวมเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗  นักเรียนเรียนรวมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และศึกษาต่อ จบออกไปตามลำดับ

                คณะกรรมการทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้โครงการนักเรียนเรียนร่วมได้ช่วยเหลือนักเรียนเรียนร่วมทุกคนให้สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

 

สรุปจำนวนนักเรียนเรียนรวม

 

 

ปีการศึกษา

 

จำนวน/คน

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

2547

6

0

5

1

0

 

2548

22

14

3

2

3

 

2549

38

23

8

1

6

 

2550

17

8

5

1

3

 

2551

11

6

4

1

0

 

2552

18

8

4

2

4

 

2553

22

12

8

0

2

 

2554

24

11

9

2

2

 

2555

23

15

5

2

1

 

2556

25

19

1

4

1

 

รวม

206

116

49

16

22

 

 

 

 

 

 

 

   วิสัยทัศน์

                       “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เคียงคู่คุณธรรม มุ่งสู่มาตรฐานสากล”

                       “Creating a learning Society with Morality towards World - Class Standard”

   พันธกิจ

1.             การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากลบน

พื้นฐานความเป็นไทย 

                  To provide learners with qualified basic education in order to enhance learner  

capacities on the basis of being Thai  and  World - Class Standard.

2.             พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์

           To develop learners to have morality and desirable characteristics.

3.             พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียง

มาตรฐานสากล

          To develop curriculum and learning process on the basis of the learner-centered

approach and  World-Class Standard.

4.             พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล

                To develop teachers and educational staffs to be life-long learners, attain professional

standards and have international minds.

5.             ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

           To promote educational administration with quality system.

6.             ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและชุมชนที่เข้มแข็งให้มีส่วนร่วมในการจัดและ

พัฒนาการศึกษา 

   ปรัชญา
   คติพจน์