• Alumni Information Janokrong School
 • ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้อง
 • หน้าหลัก
 • /
 • /
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ...
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม
 • เขียนโดย อิสรพงศ์ ทองอิ่ม  
  เมื่อ 19/08/2018 15:14:54
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม "สร้างสรรค์คนดีให้บ้านเมือง"ของนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง วันศุกร์ 3 สิงหาคม 2561
  ณ ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา