โรงเรียนระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาเชิงระบบ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
คู่มือระบบการเรียนรู้
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบกิจกรรมนักเรียน
คู่มือระบบยุทธศาสตร์
คู่มือระบบพัฒนาบุคลากร
คู่มือระบบการบริหารจัดการ
คู่มือระบบการนำองค์กร
คู่มือระบบชุมชนสัมพันธ์
คู่มือระบบสารสนเทศ
คู่มือระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรม
รายงายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
รายงานการประเมินตนเอง ปี 2549
 
 
 

โครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพโรงเรียนของโรงเรียนจ่านกร้อง โดยกระบวนทัศน์ “พัฒนาประสานการประเมิน”  ที่เรียกชื่อย่อว่า  ToPSTAR  ซึ่งมาจากคำว่า

Thinking over
เป็นแนวทางการมองภาพการประกันคุณภาพตลอดแนว
Planning
เป็นแนวทางการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพในโรงเรียน
System
เป็นแนวทางการพัฒนาระบบต่าง ๆ ในโรงเรียน
Team
เป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างและพัฒนาทีมงานในโรงเรียน
Assessment and Reflection
เป็นแนวทางที่โรงเรียนจะใช้ในการประเมินทบทวนและการ
ปรับปรุงระบบต่าง ๆ ในโรงเรียน

มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์  2  ประการ คือ การพัฒนาคน  และการพัฒนาระบบงาน    การพัฒนาคน เกิดจากการทำงานเป็นทีม ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมเรียนรู้ผลของการกระทำ  และมุ่งไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนร่วมกัน การพัฒนาระบบ เกิดจากการศึกษาสภาพการณ์ กำหนดยุทธศาสตร์โรงเรียน วางระบบที่เป็นจุดเน้น ทำตามระบบ ประเมินระบบ ปรับปรุงระบบที่เป็นจุดอ่อนให้ดีขึ้น และดำรงรักษาระบบที่เป็นจุดแข็งไว้ และร่วมกันวางระบบอื่นต่อไป

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนจ่านกร้อง ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา    2548  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ปรับปรุงไว้ คือ ระบบหลัก ได้แก่  ระบบการเรียนรู้ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบสนับสนุน ได้แก่ ระบบพัฒนาบุคลากร  ระบบบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศ

และยุทธศาสตร์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 กำหนดยุทธศาสตร์ปรับปรุง คือ ระบบหลัก ได้แก่ ระบบกิจกรรมนักเรียน ระบบสนับสนุน ได้แก่ ระบบนำองค์กร ระบบยุทธศาสตร์ ระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรม และระบบชุมชนสัมพันธ์  สำหรับระบบที่ดำเนินการแล้วในภาคเรียนที่ 1 จะเป็นยุทธศาสตร์ดำรงรักษา

ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ดำเนินการยุทธศาสตร์ดำรงรักษา ทั้ง 10 ระบบ ระบบหลัก ได้แก่ระบบการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมนักเรียน ระบบสนับสนุน ได้แก่ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ ระบบนำองค์กร ระบบยุทธศาสตร์ ระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรม และระบบชุมชนสัมพันธ์

 


ติดต่อโรงเรียนจ่านกร้องได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5525-8420, 0-5524-2588 Fax. 0-5524-5743 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน(อัตโนมัติ) 0-5525-8420

40 ห้องประชาสัมพันธ์
11 ห้องธุรการ
13 ห้องผู้อำนวยการ
17 ห้องฝ่ายปกครอง
18 ห้องวัดผล
19 ห้องฝ่ายทะเบียน
20 ห้องฝ่ายวิชาการ
33 ห้องพักครูระดับชั้น ม.1
32 ห้องพักครูระดับชั้น ม.2
36 ห้องพักครูระดับชั้น ม.4
58 ห้องพักครูระดับชั้น ม.6
37 ห้องแนะแนว
39 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
41 ป้อมยาม